Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΛΕΠΛ 2021-2022

Η ΕΛΕΠΛ προκηρύσσει τη χορήγηση 1 υποτροφίας τ ων 5000 Ευρώ για μία ερευνητική πρόταση για την περίοδο 2021-2022. Αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει είναι κάποιο θέμα σχετικό με τις παιδιατρικές λοιμώξεις. Η πρόταση μπορεί να είναι επιδημιολογική, κλινική ή εργαστηριακή, και θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία για το τρέχον έτος είναι η Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2021, 24.00. Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Γραμματέα της ΕΛΕΠΛ Μανώλη Γαλανάκη, στη διεύθυνση emmgalan@uoc.gr, που θα ενημερώνει ότι η πρόταση παρελήφθη.

Πρόταση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν άτομα με τα εξής κριτήρια: α) να είναι ειδικευόμενοι ή ειδικοί παιδίατροι ή ιατροί που δραστηριοποιούνται στην έρευνα παιδιατρικών λοιμώξεων υπό την βεβαιωμένη επίβλεψη μέλο υς ΕΛΕΠΛ, β) ηλικίας </=40 ετών, γ) ασκούντες στην Ελλάδα.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη (1000 λέξεων), Εισαγωγή, Υπόθεση, Σκοπό, Μεθοδολογία, Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη, Βιβλιογραφία, Προϋπολογισμό (σύνολο μέχρι 5 σελίδες). Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στα Αγγλικά και 2 συστατικές επιστολές επίσης στα Αγγλικά.

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή και η ανακοίνωση της υποτροφίας θα γίνει κατά τη διάρκεια της διημερίδας της ΕΛΕΠΛ στις 11 Δεκεμβρίου 2021.