Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΛΕΠΛ 2023 – 2024

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιιμώξεων προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών των 5000 Ευρώ για μία ερευνητική πρόταση για την περίοδο 2023-2024. Αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει είναι κάποιο θέμα σχετικό με τις παιδιατρικές λοιμώξεις. Η πρόταση μπορεί να είναι επιδημιολογική, κλινική ή εργαστηριακή, και θα πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά. Καταληκτική ημερομηνία για το τρέχον έτος είναι η Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, 24.00. Η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Γραμματέα της ΕΛΕΠΛ Αθανάσιο Μίχο, στη διεύθυνση amichos@med.uoa.gr, που θα ενημερώνει ότι η πρόταση παρελήφθη.
Πρόταση για υποτροφία μπορούν να υποβάλουν άτομα με τα εξής κριτήρια:

  1. να είναι ειδικευόμενοι ή ειδικοί παιδίατροι ή ιατροί που δραστηριοποιούνται στην έρευνα παιδιατρικών λοιμώξεων υπό την βεβαιωμένη επίβλεψη μέλους της ΕΛΕΠΛ
  2. ηλικίας </=40 ετών,
  3. που ασκούν ιατρική στην Ελλάδα

.
Η αίτηση πρέπει να είναι γραμμένη στα Αγγλικά και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη (1000 λέξεων), Εισαγωγή, Υπόθεση, Σκοπό, Μεθοδολογία, Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη, Βιβλιογραφία, Προϋπολογισμό (σύνολο μέχρι 5 σελίδες). Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό του αιτούντος στα Αγγλικά και 2 συστατικές επιστολές επίσης στα Αγγλικά.

Η επιλογή θα γίνει από 3μελή επιτροπή και η ανακοίνωση της υποτροφίας θα γίνει κατά τη διάρκεια της διημερίδας της ΕΛΕΠΛ στις 8-10 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα.

Εκ μέρους της ΕΛΕΠΛ
Ο γραμματέας
Αθανάσιος Μίχος